V těžké životní situaci mohou pomoci finanční příspěvky od státu

Známé rčení praví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Každému člověku se může kdykoliv přihodit něco neočekávaného, co mu úplně změní život jako je např. těžký úraz popálením. Pokud je postiženo zdraví člověka a on se nemůže o sebe sám postarat, stává se závislým na svém okolí, a to hlavně fyzicky i finančně. Stát poskytuje těmto lidem záchrannou síť v podobě státní sociální podpory, aby jim zajistil minimální péči a důstojnou životní úroveň. Dávek sociální podpory je mnoho druhů a je důležité se orientovat v tom, na kterou dávku má člověk nárok. Každý příspěvek od státu je založen na žádosti, kterou musí dotyčný podat skrz správný formulář příslušnému státnímu orgánu. Obvykle následuje vyšetřování, zda jsou naplněny všechny nutné podmínky pro přidělení konkrétní částky. Zároveň společně se sociální podporou přichází odpovědnost hlásit úřadům vše, co by mohlo mít vliv na konkrétní životní poměry jedince, který dávku pobírá (např. výrazné zlepšení zdravotního stavu). Výše některých dávek může být ovlivněna i příjmem celé rodiny, která o člověka pečuje, jiné jsou přidělovány bez dalšího prošetření, například rodičovský příspěvek nebo pohřebné. Dávek existuje celá řada, proto není možné poskytnout jejich úplný a vyčerpávající přehled. Další informace i příslušné formuláře se nacházejí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek na péči dostává osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem

Základní sociální dávkou v situaci, kdy popálený potřebuje péči druhé osoby, a jeho zdravotní stav popálenému nedovoluje zajistit vlastní základní životní potřeby, je příspěvek na péči (formulář zde). Při určování jeho výše se posoudí schopnosti osoby postarat se sám o sebe. Klíčovým faktorem jsou tzv. stupně závislosti, který hodnotí, kolik základních potřeb nemůže osoba sama vykonávat. Mezi hodnocené patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Výše této dávky se pohybuje v rozmezí od třech tisíc do třinácti tisíc a ve výjimečných případech se může ještě zvýšit.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka

Na příspěvek na mobilitu (formulář zde) mají nárok osoby se zdravotním průkazem ZTP nebo osoby, které trvale pobývají v některém z domovů sociální péče (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo domov pro osoby se zdravotním postižením). Příspěvek se vztahuje i na úhradu opakované dopravy, kterou musí osoba pravidelně platit, což se posuzuje individuálně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku náleží osobám s těžkou zdravotní vadou

Pro udělení této dávky je nutné splňovat podmínku těžkého zdravotního postižení nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení. V případě popálení je tento příspěvek udělován zcela výjimečně a týká se vážně popálených pacientů. Příspěvek na zvláštní pomůcku (formulář zde) se může vztahovat například na úpravu motorového vozidla nebo bytu. Všechny pomůcky by měly směřovat ke zvýšení samostatností nebo případně i pracovního uplatnění jedince. Jejich úplný výčet a popis stanovuje vyhláška č. 388/2011 Sb. Jelikož částka, kterou může postižená osoba od státu dostat, se pohybuje v řádech sta tisíců korun, kladou státní orgány velký důraz na důsledné použití těchto finančních prostředků právě na konkrétní pomůcku. V krajním případě může dojít i k vrácení dávky, například pokud ji oprávněná osoba použije v rozporu s rozhodnutím o jejím přiznání.

Výhody poskytuje průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkazy osob se zdravotním postižením (formulář zde) můžeme rozdělovat do tří kategorií: TP, ZTP a ZTP/P. Každý z těchto průkazů poskytuje různé výhody od nároku na místo k sezení v prostředku hromadné dopravy, přes přednostní vyřízení záležitostí, aby nemusel držitel průkazu čekat dlouhé hodiny, po slevy při kulturních nebo jiných akcích.

Krizovou situaci může zlepšit dávka mimořádné okamžité pomoci

Dávka mimořádné okamžité pomoci (formulář zde) se řadí k sociálním příspěvkům v hmotné nouzi a poskytuje se celým rodinám při neštěstí. Zákon stanoví šest situací, které označuje za mimořádné. Mezi ně se řadí například živelná pohroma, požár domu, nedostatek peněžních prostředků na poskytnutí péče, přičemž hrozí jedinci újma na zdraví nebo při ohrožení sociálním vyloučením při ukončení dlouhodobé léčby závislosti. Už z názvu plyne, že se jedná o příspěvek jednorázový.

Dlouhodobě pomáhá nedostatek financí řešit invalidní důchod

Invaliditu zákon vymezuje jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. V případě těžkého úrazu popálením, je invalidní důchod přiznáván často na první rok léčby, následně bývá přehodnocován a je přiznáván invalidita nižšího stupně, případně je důchod odebrán.

Můžeme rozlišovat tři stupně invalidity: mezi 35% a 49 %, od 50% do 69% a poslední přes 70%. Kromě samotného zhoršeného zdravotního stavu by měl žadatel splňovat i další podmínky například nebýt v důchodovém věku nebo mít splněnou potřebnou dobu pojištění tedy po stanovenou dobu pracovat. Z těchto podmínek existují i výjimky a jejich posuzování je velmi individuální. Přiznání invalidního důchodu závisí na kontrolních lékařských prohlídkách a jeho výše se může například se změnou zdravotního stavu měnit. K vyřízení žádosti je nutné kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště osoby žadatele. Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení jsou dostupná všechna pracoviště i s jejich otevíracími dobami.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek