Jaké je riziko zasažení elektrickým proudem v domácnosti?

Zásah elektrickým proudem patří k nejvážnějším úrazům, které mohou končit fatálními následky. Výjimkou není ani trvalé poškození zdraví nebo smrt. Asi 80% všech úrazů elektrickým proudem je způsobeno nízkým napětím, z čehož cca 3% končí smrtí. 

Technická první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Dbejte na bezpečnost zachránců! Může to znít paradoxně, ale v případě zásahu elektrickým proudem musíte myslet nejprve na sebe a na vlastní bezpečnost. Primární je zachovat klid, vyhodnotit situaci, a až poté jednat. Jen tak se vyhnete riziku ohrožení vlastního života.

Nedotýkejte se postiženého, dokud je ve spojení se zdrojem proudu!

Vypněte proud. Proveďte tento úkon obezřetně. Přesvědčte se o tom, že jste opravdu vypnuli ten správný jistič!

Není-li vypnutí proudu možné, snažte se postiženého dostat z dosahu proudu pomocí nevodivého předmětu – plastové či dřevěné předměty. Tento postup platí pouze u úrazů proudem s nízkým napětím! U úrazu proudem o vysokém napětí tento postup nikdy neprovádějte!

Míra poškození při zásahu elektrickým proudem

Míra poškození organismu závisí na druhu elektrického proudu (stejnosměrný, střídavý), na jeho velikosti, frekvenci, místa zasažení a době expozice. V běžných domácích rozvodech je proud střídavý (do 1000 V), který je zdraví velmi nebezpečný i při nízkém napětí, protože vyvolává zástavu srdce. Srdce reaguje nejcitlivěji na frekvence okolo 50 – 60Hz, což je právě frekvence domácích síťových rozvodů. Proto bývá příčinou smrti nejčastěji zástava srdce a krevního oběhu.

Úraz způsobený elektrickým proudem může mít vážné následky. Proto je klíčovou otázkou prevence. Každý musí dbát o svou domácnost tak, aby nedošlo k ohrožení osob, resp. dětí nebo domácích zvířat. Pokud už k úrazu dojde, představuje včasná první pomoc při zasažení elektrickým proudem výrazné zvýšení šance na přežití.

Kde jsme nejvíce ohroženi zásahem elektrického proudu?

Domácnosti, chalupy, dílny či garáže, zahrady a bazény, to všechno jsou místa, kde může potenciálně hrozit zásah elektrickým proudem. V domácnosti je to jednoznačně koupelna. V koupelně dochází k vážným úrazům nejčastěji. Kombinace vlhkosti či vody a elektrického proudu zvyšuje riziko úrazu, což platí nejen o koupelnách, ale také o bazénech a veškerém venkovním prostředí, kde se nachází elektrospotřebiče, zásuvky či kabely.

Jak eliminovat zásah elektrickým proudem?

 • Pravidelně kontrolujte své elektrospotřebiče - riziko úrazu představuje vadný prodlužovací přívod, porucha izolace na přívodech kuchyňských přístrojů či žehliček, poškozené přívodní šňůry, poškozené elektrospotřebiče jako takové.
 • Kontrolujte pravidelně své zásuvky, vypínače a kabelyjsou-li poškozené či uvolněné, nepoužívejte je.

Zásah elektrickým proudem nejvíce ohrožuje zdraví dětí

Pokud ve vaší domácnosti žijí děti či zvířata, opatrnosti není nikdy dost. Větším dětem vysvětlujte, co jim hrozí, učte je, aby dávali pozor sami na sebe, když je nehlídáte. V žádném případě je nevystavujte riziku, že přijdou do kontaktu s poškozeným spotřebičem či jeho částmi.

Malé děti nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti zásuvek! Zásuvky, které nejsou využity, opatřete bezpečnostními záslepkami. Nenechávejte elektrospotřebiče v dosahu malých dětí. Riziko mohou představovat i dobře přístupné kabely, které jsou poškozené. Děti si s nimi mohou hrát mokrýma rukama, olizovat je, stejně jako domácí zvířata.

Zásah elektrickým proudem v domácnosti ohrožuje nejvíce děti. Rizikové jsou například elektrické zásuvky.

Základní pravidla bezpečnosti v domácnosti

 • nepoužívejte elektrická zařízení v koupelnách, resp. ve vanách či bazénech (fény, radiomagnetofony apod.)
 • nepoužívejte adaptéry (tzv. rozdvojky) pro spotřebiče s velkým výkonem (pračka, sušička)
 • pro jednu zásuvku nepoužívejte velké množství adaptérů
 • neveďte kabely pod kobercem
 • nikdy nepoužívejte poškozené zásuvky, vypínače či přístroje s poškozenými přívodními kabely
 • nikdy nevyměňujte žárovky pod napětím
 • pojistky neopravujte ničím jiným, než jen správnou pojistkou
 • pro maximální bezpečnost používejte bezpečností zásuvky, vidlice a adaptéry s vestavěným proudovým chráničem, které neustále kontrolují připojené spotřebiče.

První pomoc při zasažení elektrickým proudem

Zásah elektrickým proudem - příznaky

 • bezvědomí, zástava srdeční činnosti
 • zástava dechu
 • křeče
 • postižený není schopen pustit zdroj elektrického proudu
 • popáleniny hlubokých vrstev tkání
 • selhání ledvin či porušení dalších orgánů, např. žlučníku, střev apod.

Zdravotní první pomoc při zasažení elektrickým proudem:

1) Neprodleně volejte ZZS na tel. 155! Do příjezdu záchranářů poskytněte první pomoc sami. Můžete tak zachránit život.

2) Je-li postižený při vědomí, tzn., že reaguje na okolní podněty, vnímá, co se děje, pak jej posadíme do polohy v polosedě. Neustále sledujeme, jak se cítí, hovoříme s ním a kontrolujeme, zda neupadá do bezvědomí.

3) Je-li postižený v bezvědomí, tzn., že nevnímá okolí, na nic nereaguje, pak jej:

 • položte na záda s mírně zakloněnou hlavou
 • zkusíme postiženého poplácat po tvářích, mluvit na něj, když nereaguje,
 • ověříme, zda dýchá
 • dýchání je v normě (dýchá jasně, pravidelně, zřetelně), necháme postiženého ležet na zádech a stále kontrolujeme dýchání!
 • postižený nedýchá nebo dýchá nepravidelně, lapavě, chrčí, je čas zahájit oživování – resuscitaci!

4) Postižený má křeče celého těla – nedělejte nic, dokud křeče neodezní.

 • poté zkontrolujeme základní životní funkce (dýchání, vědomí)
  • pokud je potřeba, zahájíme resuscitaci
  • pokud je postižený v pořádku, tzn., dýchá a je při vědomí, zjistíme, zda netrpí popáleninami. (popáleniny nejčastěji způsobí úraz elektrickým proudem o vysokém napětí, ale menší popáleniny mohou být způsobeny i nižším napětím)

5) Postižený je popálen:

 • Chladíme postižená místa na pokožce studenými či vlažnými obklady (ne ledem!)
 • Postiženého popáleninami nikdy celého nesprchujeme studenou vodou! Mohli bychom přivodit šok či podchlazení a zástavu srdeční činnosti.
 • Pokud musíme sami postiženého popáleninami transportovat (jsme daleko z dosahu ZZS), popálená místa sterilně kryjeme a poté postiženého opatrně transportujeme do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • O větších popálenin hrozí zanesení infekce, rozvoj šoku či možné zasažení hlubokých struktur a vnitřních orgánů, a to i přesto, že se popáleniny zdají na povrchu těla malé. Proto popáleniny nikdy nepodceňujte.
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek