Jak uhasit oheň v domácnosti

Ve svých domácnostech se většina lidí cítí bezpečně. A to je možná důvod, proč jsou méně opatrní. Jak vyplývá ze statistik, hasiči musí zasahovat průměrně u sedmi požárů domácností každý den. Každý den je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry vyžádají zhruba každý pátý den. Škody na majetku jsou také vysoké, denně lidé přichází díky požáru o majetek v hodnotě cca 800.000,-Kč. K většině požárů dochází večer, ale také v noci. Tato čísla by nás měla přimět zamyslet se nad tím, zda nepodceňujeme riziko vzniku požáru v našich domovech. Prevence je nejdůležitější. Pokud již ale požár vznikne, je podstatné vědět, jak správně oheň hasit. Požáry v domácnostech mohou mít opravdu tragické následky. Jak uhasit plameny a jak poskytnout první pomoc při popálení?

První pomoc - jak ošetřit popáleniny

 1. Přerušte kontakt se zdrojem popálení.
 2. Případný hořící oděv co nejrychleji uhaste.
 3. Ze zasažených částí těla sundejte oblečení, přiškvařenou látku nestrhávejte.
 4. Okamžitě začntěte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů).
 5. K chlazení nikdy nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami, ledem či sněhem (popálenina se může ještě zhoršit).
 6. Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby).
 7. Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného).
 8. Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.
 9. Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.
 10. Volejte záchrannou službu (155, 112)
 11. Nezávažné povrchové popáleniny, které nevyžadují lékařský zásah, chlaďte co nejdéle (alespoň 20 minut). Poté použijte speciální náplast na popáleniny, kterou lze koupit v lékárnách - zamezí infekci a bude ránu zvlhčovat.
 12. Čerstvě popálenou tkáň však ničím nemažte, s promazáváním začněte až po zhojení rány.

Čtyři nejčastější příčiny vzniku požárů v domácnostech

 • nedbalost při kouření a zacházení s nedopalky
 • neopatrnost při vaření
 • neopatrné zacházení s topidly, kterými lidé vytápějí své domovy
 • požár vzniklý od svíček a od elektrického zařízení

Jak uhasit oheň v domácnosti?

Pokud je to možné, snažte se oheň uhasit. Každý dům by měl být vybaven hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem. Vždy je dobré zachovat klid a přivolat pomoc. Nesnažte se za každou cenu uhasit oheň sami. Požár můžete nahlásit na lince 150 nebo 112.

Velmi nebezpečné jsou jedovaté zplodiny z kouře. Statistiky uvádí, že 75% obětí požáru zemře na nadýchání se těchto toxických látek, pouze 25% obětí skutečně uhoří. Vždy proto dbejte v první řadě na své zdraví a životy blízkých, majetek musí být až na druhém místě!

Jak uhasit oheň hasicím přístrojem?

Základní pravidla pro hašení požáru se mohou hodit v případě většího požáru i v domácnosti, pakliže se rozhodneme oheň hasit hasicím přístrojem. Jak uhasit oheň hasicím přístrojem?

 • haste vždy po směru větru
 • vystřikující proud hasiva směřuje vždy na hořící předměty, nikoli do plamenů
 • dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa
 • hasíme vždy odspoda nahoru
 • při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje hasit přerušovaně
 • použijte takový hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení hořící látky. Pokud použijete nesprávný typ hasicího přístroje, můžete způsobit škody větší než samotný požár.

Pokud se jedná o počínající požár, plameny nejsou velké, můžete se pokusit také pomocí improvizovaných pomůcek uhasit oheň již v zárodku, a to tak, že zamezíme přístupu kyslíku k ohni. K tomu můžeme použít silnější textilie (deky) bez obsahu umělých vláken, oheň můžeme zadupat botou, zasypat pískem nebo moukou a polít vodou. Pokud se oheň během krátké chvíle nedaří uhasit a rozšiřuje se, neváhejte a zavolejte hasiče. Při hašení většího požáru neodborným zásahem může dojít k riziku ohrožení vašeho zdraví i života.

Vždy neplatí, že oheň se má hasit vodou!

Jsou případy, kdy hašení plamenů vodou může zvýšit riziko rozšíření požáru nebo může způsobit nepříjemné popáleniny. To se může stát například při vaření. Flambování je častou příčinou hoření domácnosti, kdy na pánev lidé nalijí příliš velké množství alkoholu. Ten se okamžitě promění v nebezpečné plameny, které vyletí z rozpálené pánve. Neštěstí tak může být v okamžiku.

Jak uhasit hořící olej?

Hoření jedlých tuků (sádlo, olej atd.) je velmi specifická záležitost. Hašení tuků je mnohem složitější, než hašení jiných hořlavých kapalin. Proč? Tuky jsou kapalné ještě při extrémně vysoké teplotě (300 - 3800°C). Tento vysoký teplotní potenciál se hůře chladí a hrozí zde nebezpečí opětovného vzplanutí. Každá kapka vody, která dopadne do hořícího oleje, zvětší svůj objem téměř 2000x, tedy vlastně exploduje, a tím dojde k vystříknutí žhavého tuku po okolí. Hořet tak může začít celá domácnost. To je důvodem, proč je nebezpečné hasit hořící olej vodou.

Hořící olej se hasí tak, že mu zamezíme přístup vzduchu. Nejlepší je proto oheň rychle něčím přikrýt - pokličkou, druhou pánvičkou, talířem apod. Oheň se tak uhasí sám během chvíle. Další možností je také zasypání plamenů moukou. Mouka je málo hořlavá a dokáže často oheň zadusit.

Jak uhasit požár v domácnosti? Vyplatí se znát několik základních pouček.

Jak uhasit požár elektrického zařízení?

Dalším častým požárem je požár elektrického zařízení, které je pod proudem. Tato zařízení, což budou v domácnostech nejčastěji domácí spotřebiče, počítače, zásuvky a přívodní kabely, nikdy nehasíme vodou! K hašení nesmí být použit ani vodní, ani pěnový hasicí přístroj. Díky obsahu vody v těchto přístrojích je vodivost zaručena.

Elektrická zařízení se hasí práškovým nebo sněhovým hasicím přístrojem, případně halotronovým hasicím přístrojem.

Halotronové hasicí přístroje jsou nejlepší volbou. Mají nejvyšší účinnost a výhodou je to, že je možné je použít k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Toto hasivo ochlazuje plameny a zamezuje přístupu kyslíku k plamenům. Je to nevodivé hasivo. Jelikož nevytváří žádné usazeniny, hodí se také k hašení vozidel, jemné mechaniky, počítačů a dalších elektronických zařízení.

Práškové hasicí přístroje jsou také nevodivé, avšak zanechávají po sobě škody způsobené samotným práškem. Jeho odstranění je značně komplikované a často i nemožné.

Z hlediska následných škod je lepší použít sněhový hasicí přístroj, který je nevodivý, sněhová pěna odnímá kyslík a teplo a rovněž zabraňuje rozstřikování hořících tekutin. V tomto případě si musíte dát pozor na případné omrzliny, protože sníh má teplotu téměř - 80°C!

Co když chytnou saze v komíně?

Nedostatečná údržba komína vede často k tragickým událostem. Komíny se musí pravidelně čistit, jinak hrozí, že se saze vznítí a začne hořet. Proč? V komíně je vysoká teplota, která se pohybuje v rozmezí 300 - 1000°C. Pokud se topí např. uhlím, saze se uvnitř komína hromadí. Oheň může mít takový tah, že plameny vyšlehnou až do komína a zapálí saze. Jakmile saze hoří, je velice těžké je uhasit. Komín může i popraskat, případně vybouchnout. Uhasit komín pak není možné bez odborné pomoci hasičů. Komín také nelze hasit vodou. Došlo by k výbuchu komína, rozpínající se voda komín roztrhá. Jak hasit hořící komín? K hašení komína se hodí například písek. Takto hasí hořící komíny hasiči. Saze sklepou dolů a tam je i s ohněm zasypou pískem. To je ale práce pro profesionály v ochranných oblecích a dýchacích maskách. Hořící komín je lepší přenechat hasičům. Než přijedou hasiči, je dobré z blízkosti komína odstranit všechny hořlavé předměty včetně nábytku a koberců. Komín je třeba nechat kontrolovat, zda nepraská. Nikdy do komína nelijte vodu! Pokud se chcete pokusit hasit komín svépomocí, pak do komína hoďte písek. Komín nahoře zakryjte. V žádném případě neotevírejte dvířka.

Co ještě nehasit vodou?

Vodou se nesmí hasit lehké a hořlavé alkalické kovy, protože hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot. Reakce s vodou by byla bouřlivá. Látky, které prudce reagují s vodou, se nesmí hasit ani vodními, ani pěnovými přístroji. Chemikálie mohou s vodou reagovat prudkou výbušnou reakcí.

První pomoc při popálení

 • Postižené místo co nejrychleji zchladíme - co nejdéle necháme spálené místo pod slabým proudem vlažné / studené vody (ne však ledové).
 • Postižené místo pak překryjeme sterilním krytím, případně čistým a vyžehleným kusem látky a vyhledáme lékařské ošetření. Spáleniny se nedotýkáme.
 • Pokud je popálenina rozsáhlejšího charakteru (více jak 5% povrchu těla), zavoláme ZZS na tel. 155 nebo sami vyhledáme lékařské ošetření. Lékařskou pomoc vyhledáme vždy, pokud došlo k zasažení očí, obličeje, krku, dlaní nebo genitálií.
 • Může dojít k rozvoji šoku – provádějte protišoková opatření.

První pomoc při popálení - co nikdy nedělat!

 • Malé dítě nikdy nesprchujte dlouho celé ve studené vodě! Hrozí podchlazení a rozvoj šoku.
 • Ránu nečistíme ani nedezinfikujeme!
 • Do rány nevtíráme žádné masti, ani nestříkáme spreje!
 • Nikdy nepropichujeme či nestrháváme vzniklé puchýře!
garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek