Filipojakubská noc připadá na 30. dubna. Víte, jak vznikla tradice pálení čarodějnic?

Filipojakubská noc připadá na 30. dubna.Pálení čarodějnic je stará a oblíbená lidová tradice, která se odehrává každý rok večer a v noci z 30. dubna na 1. května.  Této noci dala církev jméno filipojakubská noc, neboť šlo o poslední noc před svátkem apoštolů Filipa s Jakubem. Později byl ale tento svátek přesunut na 3. května. Filipojakubská noc se ale také nazývá jako „noc Valpružina“, a to dle saské bohyně pohanské magie.

První pomoc při popálení u táboráku

První pomoc při popálení – hořící oděv

Jak reagovat, když dojde ke vznícení oděvu např. při přeskakování ohně?

 • NEUTÍKEJTE! Zapálené oděvy nejrychleji uhasíte tak, že si lehnete a budete se koulet po zemi. Zamezíte tak přístupu kyslíku k hořícímu oděvu.
 • Pokud hoří oděv dítěti a to v šoku utíká, musí na něj co nejdříve někdo dospělý skočit a povalit jej na zem
 • Nesnažte si dítěti hořící oblečení svlékat! Tím by došlo ke zvýšení rizika popálení kůže.
 • Pokud máte k dispozici vodu, co nejdříve haste i vodou.
 • Můžete hasit i látkou, dekou, ale pozor na umělé tkaniny, zejména nylon.
 • Přiškvařené oděvy nestrháváme, pouze nastřihneme na volném okraji. Sundat oděv můžeme jen tehdy, pokud nedošlo k jeho přiškvaření. 

První pomoc při popálení:

 • Popálené kůže se nikdy nedotýkejte! Popálená místa jsou obzvláště citlivá na infekci.
 • Pokud je to možné, opláchněte popáleninu pod slabým proudem vlažné vody, a to cca 20 minut. Chlazení je nutno provést co nejdříve (do 3 minut od popálení).
 • Hluboké popáleniny a popáleniny s poškozením tkáně (nekróza) se nedoporučují chladit. Stejně tak se nedoporučují chladit příliš rozsáhlé popáleniny. Mohlo by dojít k podchlazení,  rozvinutí traumatu a šoku u postiženého.
 • Popálené místo poté překryjte sterilním krytím a poté vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
 • Ošetřující musí mít vždy naprosto čisté ruce a pokud možno zakrytá ústa rouškou.
 • Popáleniny nejsou jen lokálním poraněním. Dle rozsahu a stupně popálení může být postižený ohrožen možností vzniku nemocí z popálení. Proto musí každé popálení ošetřit lékař.
 • Sami můžete léčit jen drobné popáleniny, které nejsou větší než velikost dlaně, a které se projeví jen zčervenáním kůže bez vzniku puchýřků (pokud nejsou na krku či na obličeji).
 • U dítěte může snadno dojít k rozvoji šoku. Proto dítě, které utrpělo popáleniny, neustále sledujte a udržujte jej v teple. Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost.
 • V případě šoku uložte postiženého do protišokové polohy se zvednutýma nohama, zabezpečte mu dostatek tepla, uklidňujte postiženého a neprodleně zavolejte ZZS na tel. 155. Dítěti ani dospělému v šoku nepodávejte žádné léky ani nápoje.
 • Při rozsáhlejších popáleninách je vždy nutná kontrola životních funkcí, a to až do příjezdu záchranářů. S postiženým komunikujte a sledujte, zda pravidelně dýchá nebo zda neupadá do bezvědomí.
 • Vážnější popáleniny musí být léčeny za současné hospitalizace, podávání analgetik a stálého sledování pacienta.

Filipojakubská noc a rozdělávání ohňů

Proč se zapalují velké ohně právě 30. dubna? Tuto noc slaví např. i Keltové, kteří tím oslavují jaro, nový život a lásku. Dívky skákaly přes oheň, aby si tím přivolaly dobrého manžela. Ohni byla připisována očistná a magická moc. Keltové věřili, že je i jejich dobytek může očistná síla ohně uchránit před nemocemi.

Pálení čarodějnic byl ale významným a magickým svátkem také u nás, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku či Finsku a Švédsku. Věřilo se, že čarodějnice a zlí duchové se právě v tuto noc slétají na kopcích, aby se radili, jak škodit lidem. Očistné síly ohně se však zlé mocnosti bojí, a proto jsou na vyvýšených místech rozdělávány velké ohně, které ochraňují lidi.

Pálení čarodějnic a rozdělávání ohňů v dnešní době

Filipojakubská noc je velkým svátkem i dnes. Jsou pořádány nesčetné čarodějnické slety, večery plné zábavy a samozřejmě také rozdělávání ohňů. Tento svátek je bohužel v moderní době spojen také s některými riziky. Tato noc se stává někdy nebezpečnou, a to například díky přemíře alkoholu, který je konzumován. Podnapilé osoby pak mají problém udržet oheň v patřičných mezích a často se pak neobejdou bez zásahu hasičů. Každý rok jsme svědky toho, že alkohol konzumují dokonce nezletilé osoby, někdy i děti, které končí v nemocnicích a bojují o život.

Kdo si chce pálení čarodějnic užít bez rizika, měl by především vědět, jak a kde správně oheň rozdělat a jak o něj pečovat až do úplného uhašení. Kdo manipuluje s ohněm, měl by být také obeznámen, jak se poskytuje první pomoc při popálení od ohně či žhavých uhlíků. Pojďme se nyní podívat na pár důležitých zásad, které mohou pomoci odvrátit riziko požáru či zranění.

Jak bezpečně rozdělat oheň v přírodě?

 • Z hlediska prevence požáru je velmi důležitý zodpovědný výběr místa pro rozdělání ohně. Vhodné místo pro založení ohniště by mělo být vždy min. 50 metrů od okraje lesa, min. 100 metrů od stohu a vždy v bezpečné vzdálenosti od budov a dalších objektů, které by se mohly vznítit. Oheň lze rozdělat v lese pouze na místech k tomu určených!
 • Každé plánované rozdělání ohně na veřejném prostranství musí být včas nahlášeno hasičskému sboru kraje. Pokud jste podnikatel, musíte nahlásit i přijatá preventivní protipožární opatření.
 • Všechny osoby manipulující s ohněm jsou povinny se chovat tak, aby nezpůsobily požár. Případné způsobení požáru je pokutováno nemalými finančními částkami. Sankce jsou uloženy Zákonem o požární ochraně.
 • K zodpovědnému zacházení s ohněm zásadně nepatří alkohol!
 • Nezakládejte ohně pod větvemi a na kořenech stromů či na suchém listí. Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí. To lze provést vyhloubením jámy, kterou obsypeme pískem nebo obložíme kameny. Velké vatry se doporučuje oddělit od okolí min. 1 metr širokým pruhem zbaveným všeho, co by se mohlo vznítit.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
 • K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, oheň by se mohl vymknout velice rychle kontrole!
 • Páleno by mělo být jen suché dřevo. Nepalte nikdy plasty, pneumatiky apod. To je zakázáno přímo zákonem. Vyhnete se také přiotrávení jedovatými zplodinami.
 • Nevhazujte do ohně výbušné předměty (rachejtle, lahve s alkoholem, nádoby se stlačeným plynem apod.)
 • Dělejte jen tak velký oheň, který dokážete udržet pod kontrolou. Nikdy oheň nenechávejte bez dozoru!
 • Děti by nikdy neměly být u ohně bez dohledu dospělé a střízlivé osoby!
 • Místo, kde byl oheň založen, můžete opustit až tehdy, když je oheň opravdu bezpečně uhašen. Oheň uhasíte zasypáním předem přichystanou zeminou nebo zalitím vodou.
 • Mějte na paměti, že pokud je počasí nepříznivé (je příliš větrno nebo sucho), může hejtman kraje zcela zakázat rozdělávání ohňů. Tuto skutečnost si vždy dopředu ověřte.

Riziko vzniku popálenin o filipojakubské noci

Oheň lze rozdělat v lese pouze na místech k tomu určených!Při nedodržení výše uvedených zásad může být způsoben nejen požár, ale také četná vážná a život ohrožující zranění! Jedná se zejména o popáleniny. Tento závažný úraz si můžeme způsobit u jakéhokoli ohně, ale o svátku pálení čarodějnic je toto riziko mnohem vyšší. Svou roli zde hraje alkohol, který významně omezuje rozlišovací schopnosti a zdravý úsudek. Podnapilé osoby se pak často pohybují příliš blízko ohně, mohou do něj spadnout či do ohně vhodit vysoce hořlavý předmět a způsobit tak sobě i ostatním vážné popáleniny. Dnešní obliba zábavní pyrotechniky v kombinaci s rozdělaným ohněm je vysoce riskantní zábavou. K dalším rizikovým faktorům patří také některé zvyky, jako např. přeskakování ohně. Tímto způsobem může snadno dojít ke vznícení oděvů, vlasů, popálenin chodidel apod. Každoročně hasiči a lékaři v celé zemi zasahují o svátku pálení čarodějnic a potýkají se s různě závažnými popáleninami.

V případě, že došlo k požáru či úrazu, volejte tísňovou linku - číslo 112, případně 150 (hasiči) nebo 155 (zdravotní záchranná služba).

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek