Hydroxid sodný neboli louh je účinný pomocník v domácnosti. Pozor ale na poleptání louhem!

Hydroxid sodný, lidově zvaný louh, je velmi silná žíravina. Jiné názvy pro hydroxid sodný jsou také natron, sodium hydroxide nebo caustic soda. Chemický vzorec louhu je NaOH. Hydroxid sodný není hořlavý ani výbušný, ale za působení tepla se může rozkládat a vytvářet leptavé či toxické plyny. Některé z těchto plynů mohou zapálit hořlavé materiály, jako papír, dřevo nebo olej. Při styku s kovem může vzniknout vysoce výbušný vodík. I přes tato rizika je louh celkem běžným pomocníkem v domácnosti. Louh je však látka zdraví škodlivá. Trvalé následky může způsobit při požití, vdechnutí, ale také při poleptání kůže a zasažení očí. Poleptání louhem se řadí mezi nejčastější poškození zdraví chemikáliemi.

První pomoc při poleptání louhem

Dojde -li k poleptání hydroxidem sodným neboli louhem, postupujte následovně:

 • Začněte postižené poleptané místo ihned vyplachovat proudem vody.
 • Vždy postupujte tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla!
 • Přivolejte nebo vyhledejte lékařskou pomoc, zejména, jedná-li se o dítě.

Louh v domácnosti

Nejrozšířenější jsou vodné roztoky či granule louhu, které koupíme v každé drogerii. Používá se především k dezinfekci a bělení textilií, k odstraňování skvrn a k čištění a uvolňování ucpaných odpadů. Protože se jedná o skutečně účinnou žíravinu, dokáže louh odstranit veškerou mastnotu, rozpouští vlasy, nehty, zbytky jídla. Běžně se používá k čištění toalety, dřezů, výlevek, van, domovních kanálů a potrubí nebo také k přípravě odmašťovacích lázní.

Při manipulaci s touto zdraví nebezpečnou žíravinou musíme být obezřetní a vždy dodržovat jak zásady bezpečného skladování, tak používat ochranné pomůcky, když s louhem pracujeme. Hydroxid sodný musí být uchován v hermeticky uzavřených obalech a musí být z dosahu dětí! Louh je chemicky nestabilní, je proto třeba zabránit jeho zahřívání, přístupu vlhkosti a vzduchu. Nebezpečí výbuchu hrozí ve styku s lehkými kovy a kyselinami, nitridy, kyanidy, hořčíkem, fenoly atd.

Jak může hydroxid sodný poškodit zdraví?

Hydroxid sodný velmi silně leptá veškeré tkáně. Při požití je nejvíce ohrožen jícen, kdy jeho poleptání může mít velmi vážné následky. Tyto následky mohou být nejen akutní (perforace jícnu), ale mohou se vyskytnout i řadu let od poleptání. Poleptaný jícen je náchylnější ke vzniku rakoviny. Při větším požitém množství má louh vážné následky i pro žaludek a tenké střevo. Mezi vážné zdravotní následky patři poškození očí. Hydroxid sodný velmi rychle proniká do rohovky a přední oční komory. Může tak způsobit i trvalou slepotu. Louh leptá samozřejmě i kůži a může způsobit trvalé deformace povrchu těla. Při vdechnutí může dojít k těžkému poškození dýchacích cest. Snažte se proto vždy předcházet riziku poleptání louhem vhodnou ochranou!

Prevence poleptání hydroxidem sodným

 • Při práci chraňte své dýchací cesty (rouška, kapesník) a zajistěte dostatečné větrání, zabraňte kontaktu s očima například pomocí speciálních ochranných brýlí.
 • Pro ochranu obličeje můžete použít ochranné štíty.
 • Zamezte úniku látky.
 • Používejte ochranné rukavice.

Hydroxid sodný je využíván hojně také v průmyslové výrobě, nebo v laboratořích. Při těchto činnostech může být vyžadováno použití celkového protichemického oděvu nebo respirátor.

Poleptání hydroxidem sodným neboli louhem je velmi nebezpečné. Pozor bychom proto měli dávat jak na skladování louhu, tak na manipulaci s ním.

Příznaky a projevy při poleptání louhem:

 • silná bolest od úst až k žaludku
 • ztížené, až nemožné dýchání, vznik otoku a spazmu v místě poleptání
 • otok dýchacích cest může způsobit obstrukci horních cest dýchacích
 • zvracení
 • šok

První pomoc při poleptání louhem

Poleptání louhem způsobuje chemickou popáleninu. Stupeň závažnosti poleptání je ovlivněn zejména délkou působení a koncentraci žíravé látky v přípravku, který poleptání způsobil. Při zasažení kůže nebo sliznic žíravinou je vždy nutné lékařské ošetření s výjimkou velmi drobných poranění.

První pomoc při poleptání kůže louhem:

 • Odstraňte kontaminované části oděvu a obuvi (chemická látka by mohla působit dále na povrch těla a prohlubovat zranění).
 • Zasažené místo omývejte velkým množstvím vody, po dobu alespoň 15 minut.
 • Louh můžeme neutralizovat působením zředěného roztoku kyseliny citrónové nebo octové.
 • Postižené místo překryjte sterilním obvazem.
 • Vyhledejte lékaře.
 • Na postižená místa neaplikujte žádné masti a ani jinak kůži neošetřujte!
 • Uschovejte originální obaly, či zbytky látky, kterou bylo poleptání způsobeno. Mohou být důležité pro postup lékaře při ošetření.

První pomoc při poleptání oka louhem:

 • Při poleptání očí vyplachujte ihned vodou!
 • Oči nikdy netřete, dítěti ve tření očí zabraňte.
 • Vyjměte kontaktní čočky z očí.
 • Oko vyplachujte směrem od vnitřního koutku k vnějšímu.
 • Výplach provádějte alespoň 20 minut.
 • Při zasažení oka nikdy neprovádějte neutralizaci.
 • Je-li postiženo jen jedno oko, vždy výplach provádějte tak, že postižené oko je níž, než zdravé.
 • Při vyplachování oka můžete rukama víčka rozevřít, aby bylo vyplachování co nejúčinnější.
 • Postižené oko pak zavažte nebo zakryjte a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při poleptání jícnu louhem:

 • Nikdy nevyvolávejte zvracení! (hrozilo by opětovné poleptání jícnu)
 • Postiženému můžete dát vypít vodu, citronovou šťávu nebo mléko, ale v takovém množství, abyste nevyvolali zvracení (optimálně 100 – 300ml)
 • Ústní dutinu vypláchneme vždy, a to pitnou vodou.
 • Nikdy nepoužijeme vodu s bublinkami!
 • Okamžitě volejte zdravotnickou záchrannou službu na tel. 155!
 • Při požití chemikálie může zároveň dojít i k inhalaci výparů a tím k dechové tísni, proto zabezpečte postižené osobě čerstvý vzduch do doby příjezdu záchranářů.

První pomoc při vdechnutí louhu:

 • Vyneste postiženého na čerstvý vzduch
 • Uložte ho do polohy na bok s hlavou na stranu.
 • Zavolejte ZZS na tel. 155.
 • Pokud došlo k zástavě dechu, zahajte neprodleně oživování – resuscitaci. Tu provádějte až do příjezdu záchranářů.

Při resuscitaci by v případě požití louhu či jeho nadýchání nemělo být prováděno umělé dýchání, a to jak s ohledem na možné ohrožení zachránce, tak s ohledem na možnou obstrukci a neprůchodnost dýchacích cest. Vždy provádíme nepřímou srdeční masáž.

Poznámka: Hydroxid sodný je alkalický, řadí se mezi zásady. Proto je jeho neutralizace možná pomocí slabé kyseliny. Tento postup ale neplatí pro poleptání jinými chemikáliemi, které mají často povahu kyselin. V těchto případech neutralizujeme působení kyseliny zásadou (roztok jedlé sody). Druh chemikálie je tedy nutné rozlišovat, abychom poleptání nevhodným zásahem ještě nezhoršili.

garant_logo
Norske-fondy_Logo

Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

logo_MZCR
LCZ_clen-PHC
MHC-logo-bgwhite
autocont-logo
logo_sdh-300x285

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

O projektu

Internetový portál vznikl díky projektu Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením podpořeného grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Cílem projektu je vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

celý článek